tisdag 20 juli 2010

Den sista försvarslinjen

UNT publicerade en artikel om vårt manifest häromveckan. I kommentarerna uttrycker bland annat en Olle Eriksson oro för hur ett kamerafritt Tierp skulle få problem med brottsbekämpningen. Effektivitet kan dock inte betraktas som ett vettigt argument, och det finns mycket tunga värden i kamerafria gator och torg (och tåg, och bussar). Privatlivet är inom elektronisk kommunikation idag komprometerad, men det går fortfarande att prata med människor i den fysiska världen utan att bli avlyssnad, och det är oerhört viktigt. Det berg av information som massövervakningen bidrar till är ett enormt hot mot tryggheten och hela vår demokrati. Det handlar inte om rent mjöl i påsen, för det är inte du och jag som bestämmer vilket mjöl som är rent.

Jag skulle kunna påbörja en debatt om huruvida övervakningskameror egentligen, men det känns onödigt eftersom effektivitet inte är poängen. Poängen är att övervakningskameror är fel. De bryter mot oskuldspresumtionen genom att övervaka människor utan att de misstänks för något brott, och de skapar otrygghet genom att människorna i Tierp aldrig får känna sig ifred. Piratpartiet är inte emot massövervakning för att samhället inte behöver den, vi är emot massövervakning därför att samhället är i behov av att inte ha massövervakning. Eventuell effektivitet är ett ickeargument eftersom det kan appliceras på i princip vad som helst: Om vi införde allmänt utegångsförbud under vissa tider, eller beväpnade alla busschaufförer med automatvapen och det råkade åstadkomma minskningar i brottsstatistiken skulle det ändå inte vara värt att göra, eftersom de ickeekonomiska kostnaderna skulle överväga nyttan.

Huruvida man anser sig ha rent mjöl i påsen är inte heller särskilt relevant, eftersom det inte är man själv som avgör huruvida mjölet är rent, utan övervakaren. Nej, jag tror inte att Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin bryr sig om vad jag surfar på för sidor, och de kanske inte är så sugna på att bryta mot efterforskningsförbudet heller, men genom det informationsberg som dagens massregistreringar leder till kommer även framtida regeringar att ha tillgång till den information som samlas in idag. Alliansen och de Rödgröna kanske inte vill missbruka informationen idag, men vem vet vilka som regerar i Sverige om tio, tjugo, eller femtio år? Och låt oss inte glömma tjänstemän som agerar utan sanktion från lagstiftarna. IB-affären har lärt oss att även statens tjänstemän i landet lagom kan hitta på dumheter ibland, och det är naivt att tro att staten alltid kommer att vara "god". Faktum är att det redan idag förekommer systematiskt missbruk av övervakningsapparaten. Om Säpo, det som skall vara en av de mest seriösa och professionella instanserna inom ordningsmakten, har lyckats systematisera grundlagsbrott i flera år, och helt undslippa åtal när det uppdagas, kan vi knappast lita på de myndigheter som hanterar material från övervakningskamerorna i Tierp. Nej, de där oppositionella blogginläggen och e-mejlen du läser idag kanske ses som harmlösa nu, men ingen vet om det mjölet kommer att betraktas som orent i framtiden. Staten är inte alltid god.

Kan man av någon anledning inte riktigt föreställa sig ett framtida Sverige där dissidenter förföljs, kan det vara värt att påpeka att informationsberget inte kommer stanna inom Sveriges gränser. Det är ingen hemlighet att Sverige delar med sig av underrättelseinformation till andra stater (vilket i sig inte är något konstigt - att berätta om ryska spioner för britterna i utbyte mot att de berättar om kinesiska spioner för oss verkar ju praktiskt, ja rent av önskvärt), och våra folkvalda verkar bara vilja att vi skall bli ännu flitigare på det, med lagförslag som Stockholmsprogrammet och SWIFT-avtalet på gång. Sverige lär väl fortfarande vara en fungerande demokrati inom de närmsta åren, men jag tror inte att vi med säkerhet kan säga det samma om Hugo Chavez Venezuela eller Silvio Berlusconis Italien. För den "urinvånarsvensken" kanske underrättelseuppgifter hos främmande makt inte känns så hotfullt, men vi lever i ett mångkulturellt samhälle med många invandrare. Enligt SCB är 18,6% av alla svenska invånare antingen födda utomlands eller har två utlandsfödda föräldrar. Det är alltså nästan en femtedel av befolkningen som har familjekopplingar till andra länder - länder som i framtiden potentiellt skulle kunna förfölja sina egna medborgare för att deras svenska släktingar har obekväma åsikter. Det är ingenting Sverige borde bidra till. Många invandrare är utsatta nog som det är ändå utan att behöva tystas av oro för sina släktingar i utlandet. Yttrandefriheten måste gälla för alla, inte bara etniska svenskar. Tierps kommun måste ta sin del av ansvaret och inte medverka till att bygga ett informationsberg som kan komma att användas av skrupelfria regimer för att utöva förtryck.

Genom massövervakning kan statsapparaten registrera medborgarnas beteenden på ett sätt som gravt undergräver den statliga (och kommunala etc) transparensen. Vi har källskydd och efterforskningsförbud i Sverige, vilket innebär att staten inte får ta reda på vilka källor journalister använder, om källorna valt att vara anonyma. Det innebär att tjänstemän som bevittnar korruption och oegentligheter inom etablissemanget kan rapportera detta till pressen utan att utsättas för repressalier. Med rådande lagstiftning (FRA-lagen med flera) finns det dock inget sätt för staten att inte utsätta telekommunikation som omfattas av efterforsknings för granskning. Med andra ord går det inte att anonymt rapportera korruption inom statsapparaten genom elektroniska kommunikationsmedel.

Således kvarstår två sätt att kommunicera anonymt: Med snigelpost, och genom personliga möten. Snigelpost är per definition långsam, så för att kommunicera anonymt på ett snabbt sätt återstår bara det fysiska mötet, och det är här vi på kommunal nivå kan påverka vad som händer. Tierps kommunfullmäktige kan inte påverka FRA-lagen, datalagringsdirektivet, IPRED, SWIFT, ACTA eller någon av de andra vansinneslagar som baxas igenom på nationell och internationell nivå, men det kan påverka övervakningskamerorna på gatorna och i kollektivtrafiken. Genom att skydda privatlivet i den fysiska världen möjliggör vi anonym politisk aktivism och granskning av statsapparaten genom fysiska möten.

Detta är den sista försvarslinjen. Genom att skydda privatlivet på fysiska platser kan Tierps kommun dra sitt strå till stacken och bidra till att människor i alla fall får ha någon form av privata kommunikationsmedel kvar. De sittande partierna har uppenbarligen inte förstått det, eller också bryr de sig inte - det är därför Piratpariet finns. Det är därför vi ställer upp i kommunalvalet den 19e september.

Nej, det är inte du eller jag som bestämmer vilket mjöl som är rent, och det är inte du eller jag som bestämmer vad som skall hända med den information som samlas in om oss. Den enda lösningen är att se till att informationen inte samlas in överhuvudtaget. Staten är inte alltid god, vare sig det rör sig om Sverige eller andra länder, så låt oss inte ge den makt vi aldrig kan återkalla. För att skydda den personliga integriteten måste vi skydda privatlivet i de fysiska rummen. Därför behövs Piratpartiet i Tierps kommunfullmäktige.

fredag 2 juli 2010

Manifestet i urval

För den som inte orkar läsa hela valmanifestet kommer här ett urval av de sakfrågor som tas upp i dokumentet.

Skyddat privatliv
För att stärka den personliga integriteten vill vi
ta bort övervakningskameror från tåg, stationer, gator och andra allmänna platser.
att all kommunal internettillgång skall vara fullständigt anonym.
förhindra onödig registrering av barns och elevers utveckling i centrala databaser.

Fri information och delad kultur
För att göra Tierps kommun till en del av kunskapssamhället vill vi
att kommunal internettillgång skall vara nätneutral.
att kommunen skall tillhandahålla information i öppna format utan kopieringsskydd
utrusta kommunala nyckelbyggnader, så som skolor, bibliotek och kommunhuset, med öppen, trådlös internettillgång
premiera verk släppta under fria licenser vid offentliga upphandlingar

Ökad transparens och medborgarinflytande

För att öka medborgarnas inflytande och insyn i politiken vill vi
publicera dokument omfattade av offentlighetsprincipen tillgängliggörs i öppna format på nätet
skapa en praxis kring folkomröstningar där frågor som fått tillräckligt många namnunderskrifter går till folkomröstning
arbeta för att skapa möjligheten att göra namninsamlingar på nätet

En tekniskt kompetent informationspolitik

För att säkra kommunens deltagande av framtidens möjligheter vill vi
åstadkomma en snabb övergång till öppen programvara på skolor och bibliotek
åstadkomma en långsiktig övergång till öppen programvara inom alla delar av kommunal verksamhet
påbörja övergången från IPv4 till IPv6
göra elevers studiematerial tillgängligt på nätet

Det slutgiltiga valmanifestet

Under dagen gjorde vi de sista justeringarna i vår valmanifest. De var inte så stora, så processen kan betraktas som färdig. Här är alltså det politiska dokument som säger vad vi kommer göra vid ett inträde i kommunfullmäktige. Detta är ett väldigt viktigt steg för oss, och det känns bra att ha det klart. Nu återstår bara kampanjandet!

Skyddat privatliv

Piratpartiet ser ett skyddat privatliv som centralt för att säkra tryggheten och de medborgerliga rättigheterna. Att låta oskyldiga människor, ej misstänkta för brott, leva utan övervakning och registrering är en grundläggande rättighet, och absolut nödvändigt för att stat och kommun inte skall bli en källa för otrygghet.

I Tierp vill vi ta bort övervakningskameror från tåg, stationer, gator och andra allmänna platser. Vi vill att människor skall kunna resa, vistas och leva i Tierps kommun utan att få sina vanor registrerade på ren slentrian.

Även kommunikation fri från övervakning och registrering är av största vikt. Därför vill vi att kommunal internettillgång skall vara fullständigt anonym. Den som utnyttjar nätets fantastiska kommunkationsmöjligheter i till exempel ett bibliotek eller en skola skall slippa få sin kommunikation registrerad.

Barns och ungdomars utveckling på skola och dagis är något som i allmänhet bara bör angå dagisbarn/elev, lärare, och föräldrarna. Därför motsätter vi oss att utvecklingssamtal och liknande material registreras i centrala databaser. Alla barn har rätt till en uppväxt som inte registreras av stat och kommun.

Fri information och delad kultur
Piratpartiet vill göra Sverige till ett kunskapssamhälle. Genom att främja informationsfrihet och deltagarkultur kan vi bygga kunskapssamhället även i Tierps kommun. Därför är det viktigt att kommunen bidrar till fri och obehindrad kommunikation och uppmuntrar spridningen av kultur.

För att bidra till den fria informationsspridningen vill vi att kommunal internettillgång skall vara nätneutral. Det innebär att näten i kommunala byggnader inte får censurera eller missgynna hemsidor eller informationsflöden. Vi vill även att upphandlingar av nätabonnemang skall premier internetoperatörer som främjar och skyddar sina användares privatliv. Kommunen skall dessutom i största möjliga mån tillhandahålla information i öppna format utan kopieringsskydd.

Nätets informationsflöden är en viktig resurs som så många som möjligt skall ha tillgång till. Av den anledningen vill piratpartiet att kommunala nyckelbyggnader, så som skolor, bibliotek och kommunhuset utrustas med öppen, trådlös, internettillgång.

För att främja kulturlivet vill vi att kommunen i offentliga upphandlingar premierar verk släppta under fria licenser, och vid sponsring av kulturell verksamhet skall denna dokumenteras och släppas under fri licens. På så sätt kommer den kultur du som skattebetalare hjälpt finansiera, alla till godo.

Alla öppna format på informationsflöden är bra. Därför vill vi att kommunen även uppmuntrar användning av analoga kommunikationssätt, så som anslagstavlor.

Ökad transparens och medborgarinflytande
För att vår demokrati skall fungera i praktiken måste medborgarna ha rätt och möjlighet att enkelt granska och påverka makthavare. Vi vill därför att medborgarna i Tierps kommun får större insyn i kommunal administration och förvaltning samt ett mer direkt inflytande i den politik som förs.

För att öka transparensen vill vi att alla dokument som omfattas av offentlighetsprincipen tillgängliggörs i öppna format på nätet, och att beslutsunderlag och material till kommunfullmäktigemöten läggs ut innan mötet. Med något så enkelt som en kommentarsfunktion kan medborgare sedan uppmärksamma och belysa beslut och formuleringar de reagerat på, och ge politisk återkoppling vida mer djupgående än vanliga opinionsundersökningar. På så sätt vill vi uppmuntra till medborgardeltagande i det politiska arbetet, och en plattare, mer demokratisk politisk process.
För att göra själva beslutsprocesserna mer tillgängliga, vill vi även se över möjligheter att live-strömma en videofeed av fullmäktigesammanträden.

Vi vill också göra det lättare för medborgarinitiativ att åstadkomma folkomröstningar. Regeringen har föreslagit en grundlagsändring som bland annat skulle innebära en höjning av den andel av den röstberättigade befolkningen som måste skriva på en namninsamling, för att kommunfullmäktige skall ha skyldighet att ta ställning till om de vill hålla folkomröstning eller inte. Det finns dock inget som säger att en kommun genom praxis inte skulle kunna sätta ett lägre krav på antal underskrifter som krävs.

Piratpartiet vill genom praxis sänka det kommande kravet på 10% av väljarna till högst det nuvarande kravet på 5%. Vidare kommer vi att verka för att kommunfullmäktige alltid låter en fråga som samlat tillräckligt med underskrifter gå till folkomröstning. I dagsläget har fullmäktige ingen skyldighet att göra folkomröstning av en fråga som fått tillräckligt många underskrifter, men vi tycker att den bör det i allafall. För att underlätta
namninsamlingar vill vi skapa ett system där underskrifter kan samlas in och verifieras online.

En tekniskt kompetent informationspolitik
För att göra Tierps kommun till en del av det nya kunskapssamhället måste dess beslutsfattare föra en politik förankrad i kompetens med framtidens teknologier. Vilken slags mjukvara som bör användas inom offentlig sektor, samt hur kommunen bäst kan dra nytta av internets möjligheter är några av de frågor vi kommer att driva för att Tierp på allvar skall kunna ta del av framtidens möjligheter.

Piratpartiet vill öka den digitala säkerheten inom den offentliga sektorn genom en övergång till öppen mjukvara. Genom att använda program med kod som kan granskas av vem som helst, slipper vi den stora säkerhetsrisk som all form av sluten programvara innebär. Idag fostrar i princip kommunen sina invånare till att bli kunder åt ett utvalt företag (Microsoft) - det tycker inte vi skall höra till kommunens arbetsuppgifter, varför vi i första hand åstadkomma en snabb övergång på skolor och i bibliotek. Men vi vill även se en övergång inom andra delar av kommunal verksamhet, så som inom vård och omsorg, under nästa mandatperiod, och tänker verka för att alla nya datasystem skall vara baserade på öppen källkod. Inom de delar av förvaltning och administration där det finns tekniska hinder för en snabb övergång vill vi verka för en övergång på sikt. Det långsiktiga målet är att all mjukvara använd av kommunen skall vara öppen.

Antalet lediga IP-addresser i världen håller på att ta slut. För att lösa detta problem har ett nytt system, IPv6, tagits fram, där internetprotokollen har fler siffror (vilket gör att det finns fler av dem). En övergång från dagens IPv4 till IPv6 är dock inget som sker helt automatiskt, utan kräver en del arbete. Piratpartiet vill att Tierps kommun tar sin del av ansvaret och påbörjar en övergång till IPv6 under nästa mandatperiod.

Inom skolan är det även viktigt att uppmuntra elever till fritidsstudier genom att göra studiematerial lätttillgängligt. Därför vill att elever skall ha tillgång till sitt undervisningsmaterial på nätet, så att de hela tiden lätt kan komma åt det vare sig de är hemma eller bortresta. På så sätt kan även föräldrar granska och fördjupa sina kunskaper om vad deras barn lär sig i skolan. För att öka elevers internettillgång vill vi även se över möjligheten att öka datortätheten i skolan.

tisdag 29 juni 2010

En tekniskt kompetent informationspolitik

För att göra Tierps kommun till en del av det nya kunskapssamhället måste dess beslutsfattare föra en politik förankrad i kompetens med framtidens teknologier. Vilken slags mjukvara som bör användas inom offentlig sektor, samt hur kommunen bäst kan dra nytta av internets möjligheter är några av de frågor vi kommer att driva för att Tierp på allvar skall kunna ta del av framtidens möjligheter.

Piratpartiet vill öka den digitala säkerheten inom den offentliga sektorn genom en övergång till öppen mjukvara. Genom att använda program med kod som kan granskas av vem som helst, slipper vi den stora säkerhetsrisk som all form av sluten programvara innebär. Idag fostrar i princip kommunen sina invånare till att bli kunder åt ett utvalt företag (Microsoft) - det tycker inte vi skall höra till kommunens arbetsuppgifter, varför vi i första hand åstadkomma en snabb övergång på skolor och i bibliotek. Men vi vill även se en övergång inom andra delar av kommunal verksamhet, så som inom vård och omsorg, under nästa mandatperiod, och tänker verka för att alla nya datasystem skall vara baserade på öppen källkod. Inom de delar av förvaltning och administration där det finns tekniska hinder för en snabb övergång vill vi verka för en övergång på sikt. Det långsiktiga målet är att all mjukvara använd av kommunen skall vara öppen.

Antalet lediga IP-addresser i världen håller på att ta slut. För att lösa detta problem har ett nytt system, IPv6, tagits fram, där internetprotokollen har fler siffror (vilket gör att det finns fler av dem). En övergång från dagens IPv4 till IPv6 är dock inget som sker helt automatiskt, utan kräver en del arbete. Piratpartiet vill att Tierps kommun tar sin del av ansvaret och påbörjar en övergång till IPv6 under nästa mandatperiod.

Inom skolan är det även viktigt att uppmuntra elever till fritidsstudier genom att göra studiematerial lättillgängligt. Därför vill att elever skall ha tillgång till sitt undervisningsmaterial på nätet, så att de hela tiden lätt kan komma åt det vare sig de är hemma eller bortresta. På så sätt kan även föräldrar granska och fördjupa sina kunskaper om vad deras barn lär sig i skolan. För att öka elevers internettillgång vill vi även se över möjligheten att öka datortätheten i skolan.

måndag 28 juni 2010

Ökad transparens och medborgarinflytande

För att vår demokrati skall fungera i praktiken måste medborgarna ha rätt och möjlighet att enkelt granska och påverka makthavare. Vi vill därför att medborgarna i Tierps kommun får större insyn i kommunal administration och förvaltning samt ett mer direkt inflytande i den politik som förs.

För att öka transparensen vill vi att alla dokument som omfattas av offentlighetsprincipen tillgängliggörs i öppna format på nätet, och att beslutsunderlag och material till kommunfullmäktigemöten läggs ut innan mötet. Med något så enkelt som en kommentarsfunktion kan medborgare sedan uppmärksamma och belysa beslut och formuleringar de reagerat på, och ge politisk återkoppling vida mer djupgående än vanliga opinionsundersökningar. På så sätt vill vi uppmuntra till medborgardeltagande i det politiska arbetet, och en plattare, mer demokratisk politisk process.
För att göra själva beslutsprocesserna mer tillgängliga, vill vi även se över möjligheter att live-strömma en videofeed av fullmäktigesammanträden.

Vi vill också göra det lättare för medborgarinitiativ att åstadkomma folkomröstningar. Regeringen har föreslagit en grundlagsändring som bland annat skulle innebära en höjning av den andel av den röstberättigade befolkningen som måste skriva på en namninsamling, för att kommunfullmäktige skall ha skyldighet att ta ställning till om de vill hålla folkomröstning eller inte. Det finns dock inget som säger att en kommun genom praxis inte skulle kunna sätta ett lägre krav på antal underskrifter som krävs.

Piratpartiet vill genom praxis sänka det kommande kravet på 10% av väljarna högst det nuvarande kravet på 5%. Vidare kommer vi att verka för att kommunfullmäktige alltid låter en fråga som samlat tillräckligt med underskrifter gå till folkomröstning. I dagsläget har fullmäktige ingen skyldighet att göra folkomröstning av en fråga som fått tillräckligt många underskrifter, men vi tycker att den bör det i allafall. För att underlätta
namninsamlingar vill vi skapa ett system där underskrifter kan samlas in och verifieras online.

söndag 27 juni 2010

Fri information och delad kultur

Piratpartiet vill göra Sverige till ett kunskapssamhälle med ett rikt kulturliv och platta informationsflöden. Genom att främja informationsfrihet och deltagarkultur kan vi bygga kunskapssamhället även i Tierps kommun. Därför är det viktigt att kommunen bidrar till fri och obehindrad kommunikation och uppmuntrar spridningen av kultur.

För att bidra till den fria informationsspridningen vill vi att kommunal internettillgång skall vara nätneutral. Det innebär att näten i kommunala byggnader inte får censurera eller missgynna hemsidor eller informationspaket. Kommunen skall dessutom i största möjliga mån tillhandahålla information i öppna format utan kopieringsskydd.

Nätets informationsflöden är en viktig resurs som så många som möjligt skall ha tillgång till. Av den anledningen vill piratpartiet att kommunala nyckelbyggnader, så som skolor, bibliotek och kommunhuset utrustas med öppen, trådlös, internettillgång.

För att främja kulturlivet vill vi att kommunen i offentliga upphandlingar premierar verk släppta under fria licenser, och vid sponsring av kulturell verksamhet skall denna dokumenteras och släppas under fri licens. På så sätt kommer den kultur du som skattebetalare hjälpt finansiera, alla till godo.

Alla öppna format på informationsflöden är bra. Därför vill vi att kommunen även uppmuntrar användning av analoga kommunikationssätt, så som anslagstavlor.

Skyddat privatliv

Piratpartiet ser ett skyddat privatliv som centralt för att säkra tryggheten och de medborgerliga rättigheterna. Att låta oskyldiga människor, omisstänkta för brott, leva utan övervakning och registrering är en grundläggande rättighet, och absolut nödvändigt för att stat och kommun inte skall bli en källa för otrygghet.

I Tierp vill vi ta bort övervakningskameror från tåg, stationer, gator och andra allmänna platser. Vi vill att människor skall kunna resa, vistas och leva i Tierps kommun utan att få sina vanor registrerade på ren slentrian.

Även kommunikation fri från övervakning och registrering är av största vikt. Därför vill vi att kommunal internettillgång skall vara fullständigt anonym. Den som utnyttjar nätets fantastiska kommunkationsmöjligheter i till exempel ett bibliotek eller en skola skall slippa få sin kommunikation registrerad.

Barns och ungdomars utveckling på skola och dagis är något som i allmänhet bara bör angå dagisbarn/elev, lärare, och föräldrarna. Därför motsätter vi oss att utvecklingssamtal och liknande material registreras i centrala databaser. Alla barn har rätt till en uppväxt som inte registreras av stat och kommun.

Om valmanifestet för PP Tierp

Häromveckan påbörjades arbetet med det valmanifest som Piratpartiet kommer att gå till val på här i Tierps kommun i höst. Vi tog fram de punkter vi vill ha med och vilka rubriker de platsar under. Jag håller på att skriva ihop första utkastet, som skall vara klart om några dagar, och kommer att posta delarna här allteftersom de blir klara. När vi gått igenom allihopa kommer ett andra utkast att läggas upp och sedan är det tänkt att det slutgiltiga dokumentet skall färdigställas, förankras och tillkännages. Manifestet skrivs i en padda där den som vill kan peta och föreslå förändringar lite som man vill.

Valmanifestet är en fördjupning och expansion av det principprogram som fastställdes tidigare i år.

Först upp är delen om skyddat privatliv, den kanske viktigaste och tyngsta delen av vår politik.

onsdag 21 april 2010

ACTA-texten ha släppts, och det ser inte ljust ut. I korthet har konceptet "three strikes" eller "graduated response, dvs avstängning av hushåll där någon anklagats för fildelning tre gånger, strukits och ersatts med "one strike". En anklagelse, och du stängs av. Demonstrationer planeras nu på lördag i olika delar av landet. Jag kommer prata med andra partier i Tierp och se vilka som är intresserade av att hålla något i Tierp, alternativt i Uppsala.

fredag 16 april 2010

Angående Högbergsskolan

Det slog mig just att jag aldrig följde upp med hur det blev med Piratpartiets tillträde till Högbergsskolan. Det var slarvigt av mig, och lite dumt, eftersom skolledningen hanterade det så bra. Efter att ha drivit igenom ett yttrande i elevrådet ändrade de på sig och vi får nu komma dit på mer eller mindre samma villkor som andra partier. Skolledningen skall ha en eloge för den respekt de visade elevdemokratin, samt sin öppna attityd till nya synpunkter. Bra gjort av dem, och bra för oss. Leve det.

söndag 14 februari 2010

Kommunalval och skoldebatter

För den som har missat det kommer piratpartiet att ställa upp i kommunalvalet i Tierp och landstingsvalet i Uppsala i höst. Partistyrelsen godkände kandidaturerna för ungefär en vecka sedan. De ville också uppmuntra till fördjupning av valplattformen, vilket vi kan göra fram till den 30e juni. Möte kanske det är dags för, men lättare är det ju att sköta idéutbytet elektroniskt.

Sen är det dags att börja sätta ihop en valsedel också. Vi kommer att inrätta en valkommitté som kommer jobba med att ta fram kandidater till valsedeln och föreslå en ordning för dem. Partiets krav är att vi ska kunna fylla 12% av platserna i kommunfullmäktige, vilket för vår del innebär att vi behöver minst 6 namn på valsedeln. Några intresserade finns redan, men valkommittén kommer givetvis vara öppen för nomineringar från alla medlemmar.Inför valet i höst planeras det politiska debatter på Högbergsskolan, men vi får inte vara med, har produktionsledningen beslutat. Det är bara partier i kommunfullmäktige och riksdagen som får komma, vilket är helt åt skogen, eftersom skolans roll är att värn om demokratin - inte att värna om de etablerade partierna.

Jag har läst den rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting som produktionsledningen påstår sig följa, och får väl konstatera att de helt enkelt inte har torrt på fötterna. Det eventuella evenemang som det pratas om skulle innebära vad som definieras som "medverkande" av politiska partier i skolan. När skolan bjuder in partier för att medverka i undervisning eller en debatt eller dylikt är de inte skyldiga att bjuda in alla partier, men om ett oinbjudet parti hör av sig och vill vara med har skolan skyldighet att ge dem den möjligheten. Skolan kan av praktiska skäl begränsa vilka partier som får medverka på en viss plats vid en viss tidpunkt, men då måste andra partier få komma dit en annan gång.

Beslutet känns lite smått ogenomtänkt, eftersom det innebär att alla de etablerade partierna skull få komma till skolan och låta sina åsikter stötas och blötas, medan andra partier senare skulle kunna kräva tillträde och då få propagera oemotsagda. Visst skulle det väl vara lite roande om PP fick komma dit och prata utan att de andra partierna kunde säga emot, men jag är övertygad om att både vi och eleverna skulle gynnas av att vi släpptes med i en debatt. Den fria debatten utgör liksom fundamentet i hela vår värdegrund, så det skulle kännas konstigt om vi inte fick vara med i en fri debatt med våra meningsmotståndare.

Det som kanske oroar mig ännu mer är att de främlingsfientliga partier (förutom SD, som alltså får vara med i alla fall eftersom de sitter i kommunfullmäktige) som produktionsledningen är så rädd för, skulle kunna kräva tillträde och få komma till skolan och tala oemotsagda, istället för att släppa dit dem tillsammans med alla andra, så att de andra partierna kan totalsåga dem.

Nej, det här beslutet är helt åt helvete, och jag kommer verkligen inte stillatigande låta det gå förbi.

söndag 6 december 2009

Uppstartsmötet för UP gick bra, och Ung Pirat Tierp är nu formellt etablerad. Protokoll finns här.

Jag blev intervjuad av Arbetarbladet om detta. Jag blev tillfrågad om kommunalval, och förklarade det vi kommit fram till under våra diskussioner. Det blev också ämnet för artikeln som publicerades. De sittande partierna reagerade positivt, kan man väl säga, och ställde sig öppna för förhandlingar. Det finns alltså inga politiska hinder för att vi skulle bli vågmästare, vilket så klart är mycket uppmuntrande. De senaste två valen har det borgerliga blocket knappat in på vänsterblocket, och fortsätter trenden nästa lär det bli jämnt mellan dem. En optimal situation för att uppnå vågmästarställning, alltså.

onsdag 11 november 2009

Möte på tisdag

Jag KAN ha pusslat ihop nåt så vi får tillräckligt med folk för att starta lokalavdelning för UP. I vilket fall så är det dags för nytt piratmöte för att diskutera andra frågor. Nästa tisdag blir det, på Bennys Grill i Tierp, klockan 19:00. Skall höra mig för om det kommer lite besök från Uppsala också.

måndag 9 november 2009

Uppdatering

Har försökt lägga upp ett möte men har lite trassel med att hitta en tid som passar för många. Hade tänkte mig imorgonkväll men det funkade inte. Letar vidare efter passande tider.

måndag 2 november 2009

Det har gått en månad. Typ.

Okej, så jag är nog lite sen, men det händer ju inte så mycket just nu, så jag har tagit mig friheten att dra benen efter mig på höstlovet i förra veckan. Men nu är det dags för möte igen i alla fall, och jag tänker mig väl någon gång den här veckan eller nästa.

Jag pratade med Mab i förra veckan, som lyckades övertala mig om att vi borde starta en lokalavdelning för Ung Pirat i Tierp. I praktiken kommer det inte förändra våran verksamhet, men det kan vara bra att kunna ta på sig ungdomsförbundströjan om man ska rekrytera nytt folk eller vill prata på skolor, eftersom ungdomsförbund lär ha lägre engagemangströskel. Och så ska vi prata mer kommunalval också.