tisdag 29 juni 2010

En tekniskt kompetent informationspolitik

För att göra Tierps kommun till en del av det nya kunskapssamhället måste dess beslutsfattare föra en politik förankrad i kompetens med framtidens teknologier. Vilken slags mjukvara som bör användas inom offentlig sektor, samt hur kommunen bäst kan dra nytta av internets möjligheter är några av de frågor vi kommer att driva för att Tierp på allvar skall kunna ta del av framtidens möjligheter.

Piratpartiet vill öka den digitala säkerheten inom den offentliga sektorn genom en övergång till öppen mjukvara. Genom att använda program med kod som kan granskas av vem som helst, slipper vi den stora säkerhetsrisk som all form av sluten programvara innebär. Idag fostrar i princip kommunen sina invånare till att bli kunder åt ett utvalt företag (Microsoft) - det tycker inte vi skall höra till kommunens arbetsuppgifter, varför vi i första hand åstadkomma en snabb övergång på skolor och i bibliotek. Men vi vill även se en övergång inom andra delar av kommunal verksamhet, så som inom vård och omsorg, under nästa mandatperiod, och tänker verka för att alla nya datasystem skall vara baserade på öppen källkod. Inom de delar av förvaltning och administration där det finns tekniska hinder för en snabb övergång vill vi verka för en övergång på sikt. Det långsiktiga målet är att all mjukvara använd av kommunen skall vara öppen.

Antalet lediga IP-addresser i världen håller på att ta slut. För att lösa detta problem har ett nytt system, IPv6, tagits fram, där internetprotokollen har fler siffror (vilket gör att det finns fler av dem). En övergång från dagens IPv4 till IPv6 är dock inget som sker helt automatiskt, utan kräver en del arbete. Piratpartiet vill att Tierps kommun tar sin del av ansvaret och påbörjar en övergång till IPv6 under nästa mandatperiod.

Inom skolan är det även viktigt att uppmuntra elever till fritidsstudier genom att göra studiematerial lättillgängligt. Därför vill att elever skall ha tillgång till sitt undervisningsmaterial på nätet, så att de hela tiden lätt kan komma åt det vare sig de är hemma eller bortresta. På så sätt kan även föräldrar granska och fördjupa sina kunskaper om vad deras barn lär sig i skolan. För att öka elevers internettillgång vill vi även se över möjligheten att öka datortätheten i skolan.

måndag 28 juni 2010

Ökad transparens och medborgarinflytande

För att vår demokrati skall fungera i praktiken måste medborgarna ha rätt och möjlighet att enkelt granska och påverka makthavare. Vi vill därför att medborgarna i Tierps kommun får större insyn i kommunal administration och förvaltning samt ett mer direkt inflytande i den politik som förs.

För att öka transparensen vill vi att alla dokument som omfattas av offentlighetsprincipen tillgängliggörs i öppna format på nätet, och att beslutsunderlag och material till kommunfullmäktigemöten läggs ut innan mötet. Med något så enkelt som en kommentarsfunktion kan medborgare sedan uppmärksamma och belysa beslut och formuleringar de reagerat på, och ge politisk återkoppling vida mer djupgående än vanliga opinionsundersökningar. På så sätt vill vi uppmuntra till medborgardeltagande i det politiska arbetet, och en plattare, mer demokratisk politisk process.
För att göra själva beslutsprocesserna mer tillgängliga, vill vi även se över möjligheter att live-strömma en videofeed av fullmäktigesammanträden.

Vi vill också göra det lättare för medborgarinitiativ att åstadkomma folkomröstningar. Regeringen har föreslagit en grundlagsändring som bland annat skulle innebära en höjning av den andel av den röstberättigade befolkningen som måste skriva på en namninsamling, för att kommunfullmäktige skall ha skyldighet att ta ställning till om de vill hålla folkomröstning eller inte. Det finns dock inget som säger att en kommun genom praxis inte skulle kunna sätta ett lägre krav på antal underskrifter som krävs.

Piratpartiet vill genom praxis sänka det kommande kravet på 10% av väljarna högst det nuvarande kravet på 5%. Vidare kommer vi att verka för att kommunfullmäktige alltid låter en fråga som samlat tillräckligt med underskrifter gå till folkomröstning. I dagsläget har fullmäktige ingen skyldighet att göra folkomröstning av en fråga som fått tillräckligt många underskrifter, men vi tycker att den bör det i allafall. För att underlätta
namninsamlingar vill vi skapa ett system där underskrifter kan samlas in och verifieras online.

söndag 27 juni 2010

Fri information och delad kultur

Piratpartiet vill göra Sverige till ett kunskapssamhälle med ett rikt kulturliv och platta informationsflöden. Genom att främja informationsfrihet och deltagarkultur kan vi bygga kunskapssamhället även i Tierps kommun. Därför är det viktigt att kommunen bidrar till fri och obehindrad kommunikation och uppmuntrar spridningen av kultur.

För att bidra till den fria informationsspridningen vill vi att kommunal internettillgång skall vara nätneutral. Det innebär att näten i kommunala byggnader inte får censurera eller missgynna hemsidor eller informationspaket. Kommunen skall dessutom i största möjliga mån tillhandahålla information i öppna format utan kopieringsskydd.

Nätets informationsflöden är en viktig resurs som så många som möjligt skall ha tillgång till. Av den anledningen vill piratpartiet att kommunala nyckelbyggnader, så som skolor, bibliotek och kommunhuset utrustas med öppen, trådlös, internettillgång.

För att främja kulturlivet vill vi att kommunen i offentliga upphandlingar premierar verk släppta under fria licenser, och vid sponsring av kulturell verksamhet skall denna dokumenteras och släppas under fri licens. På så sätt kommer den kultur du som skattebetalare hjälpt finansiera, alla till godo.

Alla öppna format på informationsflöden är bra. Därför vill vi att kommunen även uppmuntrar användning av analoga kommunikationssätt, så som anslagstavlor.

Skyddat privatliv

Piratpartiet ser ett skyddat privatliv som centralt för att säkra tryggheten och de medborgerliga rättigheterna. Att låta oskyldiga människor, omisstänkta för brott, leva utan övervakning och registrering är en grundläggande rättighet, och absolut nödvändigt för att stat och kommun inte skall bli en källa för otrygghet.

I Tierp vill vi ta bort övervakningskameror från tåg, stationer, gator och andra allmänna platser. Vi vill att människor skall kunna resa, vistas och leva i Tierps kommun utan att få sina vanor registrerade på ren slentrian.

Även kommunikation fri från övervakning och registrering är av största vikt. Därför vill vi att kommunal internettillgång skall vara fullständigt anonym. Den som utnyttjar nätets fantastiska kommunkationsmöjligheter i till exempel ett bibliotek eller en skola skall slippa få sin kommunikation registrerad.

Barns och ungdomars utveckling på skola och dagis är något som i allmänhet bara bör angå dagisbarn/elev, lärare, och föräldrarna. Därför motsätter vi oss att utvecklingssamtal och liknande material registreras i centrala databaser. Alla barn har rätt till en uppväxt som inte registreras av stat och kommun.

Om valmanifestet för PP Tierp

Häromveckan påbörjades arbetet med det valmanifest som Piratpartiet kommer att gå till val på här i Tierps kommun i höst. Vi tog fram de punkter vi vill ha med och vilka rubriker de platsar under. Jag håller på att skriva ihop första utkastet, som skall vara klart om några dagar, och kommer att posta delarna här allteftersom de blir klara. När vi gått igenom allihopa kommer ett andra utkast att läggas upp och sedan är det tänkt att det slutgiltiga dokumentet skall färdigställas, förankras och tillkännages. Manifestet skrivs i en padda där den som vill kan peta och föreslå förändringar lite som man vill.

Valmanifestet är en fördjupning och expansion av det principprogram som fastställdes tidigare i år.

Först upp är delen om skyddat privatliv, den kanske viktigaste och tyngsta delen av vår politik.