tisdag 29 juni 2010

En tekniskt kompetent informationspolitik

För att göra Tierps kommun till en del av det nya kunskapssamhället måste dess beslutsfattare föra en politik förankrad i kompetens med framtidens teknologier. Vilken slags mjukvara som bör användas inom offentlig sektor, samt hur kommunen bäst kan dra nytta av internets möjligheter är några av de frågor vi kommer att driva för att Tierp på allvar skall kunna ta del av framtidens möjligheter.

Piratpartiet vill öka den digitala säkerheten inom den offentliga sektorn genom en övergång till öppen mjukvara. Genom att använda program med kod som kan granskas av vem som helst, slipper vi den stora säkerhetsrisk som all form av sluten programvara innebär. Idag fostrar i princip kommunen sina invånare till att bli kunder åt ett utvalt företag (Microsoft) - det tycker inte vi skall höra till kommunens arbetsuppgifter, varför vi i första hand åstadkomma en snabb övergång på skolor och i bibliotek. Men vi vill även se en övergång inom andra delar av kommunal verksamhet, så som inom vård och omsorg, under nästa mandatperiod, och tänker verka för att alla nya datasystem skall vara baserade på öppen källkod. Inom de delar av förvaltning och administration där det finns tekniska hinder för en snabb övergång vill vi verka för en övergång på sikt. Det långsiktiga målet är att all mjukvara använd av kommunen skall vara öppen.

Antalet lediga IP-addresser i världen håller på att ta slut. För att lösa detta problem har ett nytt system, IPv6, tagits fram, där internetprotokollen har fler siffror (vilket gör att det finns fler av dem). En övergång från dagens IPv4 till IPv6 är dock inget som sker helt automatiskt, utan kräver en del arbete. Piratpartiet vill att Tierps kommun tar sin del av ansvaret och påbörjar en övergång till IPv6 under nästa mandatperiod.

Inom skolan är det även viktigt att uppmuntra elever till fritidsstudier genom att göra studiematerial lättillgängligt. Därför vill att elever skall ha tillgång till sitt undervisningsmaterial på nätet, så att de hela tiden lätt kan komma åt det vare sig de är hemma eller bortresta. På så sätt kan även föräldrar granska och fördjupa sina kunskaper om vad deras barn lär sig i skolan. För att öka elevers internettillgång vill vi även se över möjligheten att öka datortätheten i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar